zpracování PRMB dospělo do finále

 

V závěru loňského roku byly zahájeny práce na vytvoření „Programu rozvoje města Bílovce na období 2018-2027“ (PRMB). V únoru 2018 byla zpracována jeho Analytická část, která obsahuje široký pohled na území města Bílovce. Dokument mapuje geografické údaje, demografický vývoj, infrastrukturu, dopravní napojení, životní prostředí, kvalitu života, oblast sociálních a zdravotních služeb, školství a volný čas, ekonomiku, podnikání, zaměstnanost, společensko-ekonomické trendy. Analytická část obsahuje rovněž výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel Bílovce s životem ve městě, který proběhl v lednu 2018.

Další částí tohoto strategického dokumentu je Návrhová část, která byla zpracovávána v široké spolupráci odborníků i veřejnosti v měsících únoru až dubnu 2018. Pro účely jejího zpracování byly sestaveny pracovní skupiny pro čtyři tematické oblasti. Návrhová část vychází z analytické části, především z tzv. SWOT analýzy (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Zájmem města bylo, aby se do zpracování PRMB zapojila také veřejnost, které není rozvoj města lhostejný. Jednání pracovních skupin zodpovědných za danou rozvojovou oblast byla proto vždy otevřená všem občanům města.

V rámci Návrhové části byla stanovena strategická vize, která sděluje, jak by mělo město být vnímáno v roce 2027. Vytvoření vize, se kterou se ztotožní obyvatelé všech věkových kategorií a k jejímuž naplnění budou plánovány a realizovány aktivity města, provázely diskuze v rámci pracovních skupin i v rámci jednání Řídícího výboru. Nakonec byla navržena vize jednoduchá ve sdělení, a zároveň jednoznačně naplňující obsah toho, jak by měli občané města Bílovec vnímat: Bílovec – město pro život. V Návrhové části PRMB byly dále zpracovány dílčí cíle, dále pak priority a opatření. Poslední částí plánu rozvoje je Implementační část, která byla dokončena v průběhu měsíce května 2018. Tato část popisuje způsob realizace strategických záměrů, a to konkrétními aktivitami či projekty, včetně jejich předpokládané finanční náročnosti. Aktivity, které jsou či budou realizovány v období let 2018 a 2019 byly zahrnuty do prvního Akčního plánu PRMB.

Tematické pracovní skupiny, jejichž členové navrhovali opatření a aktivity PRMB, byly zaměřeny na následující oblasti:

  • Řízení a správa města (výkon veřejné správy, efektivní hospodaření města, marketing města komunikace s obyvateli a dalšími subjekty).
  • Kvalita života obyvatel (vzdělávání, sociální oblast, zdravotnické služby, bezpečnost obyvatel, bydlení).
  • Rozvoj území (územní rozvoj – podmínky pro výstavbu, příprava strategicky významných rozvojových lokalit, životní prostředí, technická infrastruktura, doprava, podnikání).
  • Volnočasové aktivity a cestovní ruch (kultura, sport, volnočasové aktivity, cestovní ruch).

V červnu 2018 byl PRMB projednán a schválen Zastupitelstvem města Bílovce.

Tento program je strategickým projektem zaměřeným na budoucí rozvoj Bílovce, a proto bylo záměrem zapojit do jeho tvorby nejen odborné zaměstnance města, ale také občany města Bílovce a místní podnikatele. Lze očekávat, že díky tomuto širokému zapojení zainteresované veřejnosti bude programu zajištěna kontinuita i pro další volební období.

Touto cestou děkujeme všem, kteří se na zpracování PRMB podíleli.

 Odbor regionálního rozvoje MěÚ Bílovec