základní informace

Název programu:
Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_15_033
Název výzvy:
Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Název projektu CZ:
Rozvoj strategického řízení a řízení lidských zdrojů ve městě Bílovci

Název projektu EN:
Development of strategic management and HR
 management in Bílovec town

Žadatel projektu: Město Bílovec

Registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002972

Projektové logo: