Rozvoj systému ŘLZ

na Městském úřadě v Bílovci

 

Dílčí cíle pro subprojekt „Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na Městském úřadě Bílovec“ byly formulovány takto:

 •  Implementovat do fungování MěÚ Bílovec moderní metody řízení lidských zdrojů
  se zaměřením na proces hodnocení a rozvoje zaměstnanců.
 •  Aktualizovat a upravit stávající systém vzdělávání zaměstnanců MěÚ,
  a to prostřednictvím nastavení systému individuálního hodnocení zaměstnanců
  s využitím kompetenčního přístupu.

Výstupem subprojektu je zavedený systém ŘLZ na MěÚ Bílovec strukturovaný do následujících dvou modulů.

Systém hodnocení zaměstnanců

Systém hodnocení pracovníků zajišťující maximální využití schopností, znalostí a zájmů každého zaměstnance ve prospěch organizace. Hodnocení bude založeno na naplňování stanovených cílů a požadavků kompetenčních modelů MěÚ v Bílovci. Je navrženo tak, aby bylo maximálně objektivní a tím i přímo využitelné pro potřeby odměňování.

Výstupy modulu:

 • popis procesu hodnocení zaměstnanců, včetně jeho vazby na kompetenční modely MěÚ v Bílovci,
 • formuláře pro hodnocení zaměstnanců,
 • systém controllingu pro dlouhodobou udržitelnost systému.
Systém osobního rozvoje zaměstnanců

Systém osobního rozvoje zaměstnanců je navržen tak, aby umožňoval objektivní identifikaci rozvojových potřeb zaměstnanců (na individuální úrovni, stejně tak jako na úrovni celé organizace), vedl k plánování osobního rozvoje zaměstnanců (také jako součást plánování personálních změn v organizaci) a vytvořil podmínky pro implementaci plnění osobního plánu do systému hodnocení zaměstnanců.
Součástí tohoto systému jsou kompetenční modely popisující kompetence (tj. znalosti, dovednosti, zkušenosti, osobnostní charakteristiky), které jsou nutné pro požadovaný výkon dané pracovní pozice. Kompetence zaměstnance se tak projevují ve
schopnosti či způsobilosti chovat se určitým, resp. chtěným způsobem. Samotné kompetenční modely sestávají z výčtu jednotlivých kompetencí, kterými musí zaměstnanci disponovat, a behaviorálním popisem jednotlivých úrovní těchto kompetencí.

Výstupy modulu:

 • kompetenční modely zaměstnanců MěÚ v Bílovci,
 • popis procesů (a) identifikace vzdělávacích potřeb a vypracování plánu osobního rozvoje a stanovení cílů osobního rozvoje,
 • formulář plánu osobního rozvoje,
 • systém controllingu pro dlouhodobou udržitelnost plánování osobního rozvoje zaměstnanců.