klíčové aktivity

V rámci projektu bylo realizováno celkem pět klíčových aktivit:

KA 1: Rozvoj strategického plánovaní a řízení ve městě Bílovci a zavedení participativních metod práce s veřejností

Hlavním výstupem KA byl implementovaný a zastupitelstvem města schválený Program rozvoje města Bílovce na období 2018 – 2027 (PRMB).

Součástí tohoto PRMB byl také:

 • akční plán naplňování PRMB na období 2018-2019,
 • související oborové rozvojové koncepce města (koncepce kultury a sportu, koncepce školství, koncepce hospodaření s majetkem města, strategie komunikace s veřejností) ,
 • koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci.

PRMB byl zpracován dodavatelsky s částečným využitím personálních kapacit MěÚ Bílovec (zaměstnanců příslušných odborů MěÚ).

Součástí zakázky bylo také zajištění souvisejícího vzdělávání cílové skupiny podílející se na realizaci této klíčové aktivity, a to prostřednictvím odborného workshopu zaměřeného na problematiku strategického plánování a řízení města ve vazbě na přípravu PRMB.

Klíčovou součástí aktivity bylo také vytvoření nové pracovní pozice Koordinátora strategického plánování a řízení na MěÚ v Bílovci s plánovaným úvazkem 0,3 po celou dobu realizace projektu. Tento koordinátor měl kromě zajištění podpory zpracovateli PRMB zodpovědnost za implementaci nových strategických a koncepčních dokumentů rozvoje města, ale také za evaluaci přínosů těchto dokumentů.

Při přípravě a evaluaci nového PRMB byly pilotně využity participativní metody práce s cílovou skupinou využívající spoluúčasti cílových skupin na rozhodování při přípravě i evaluaci této strategie.

 

KA 2: Zpracování podpůrných strategických dokumentů města Bílovce

 Výstupy této KA byly zastupitelstvem města schválené a implementované strategické dokumenty:

Generel dopravy ve městě Bílovci

Cílem dopravního generelu bylo vytvoření komplexního analytického materiálu, který bude podkladem pro další stupně projektové dokumentace v oblasti dopravních staveb a dopravní infrastruktury. Generel vychází ze zhodnocení stávajícího stavu dopravy, zahrnuje vytvoření dopravního modelu, zjištění dopravních závad a návrhy jejich řešení.

Generel veřejného osvětlení

Cílem tohoto generelu byla optimalizace systému veřejného osvětlení na území města Bílovce. Tento koncepční materiál navazuje a rozvíjí existující pasportizaci v oblasti veřejného osvětlení a jeho záměrem byla energetická a provozní optimalizace veřejného osvětlení ve městě Bílovci.

Klíčová aktivita byla realizována zejména dodavatelsky s částečným využitím personálních kapacit MěÚ Bílovce. Také při přípravě a evaluaci těchto dvou generelů byly pilotně využity participativní metody práce s cílovými skupinami využívající spoluúčasti cílových skupin na rozhodování při přípravě i evaluaci těchto strategií.

 

KA 3: Rozvoj systému řízení lidských zdrojů se zaměřením na proces hodnocení a rozvoje zaměstnanců města Bílovce

Na základě zjištění problémů v oblasti řízení lidských zdrojů a vzdělávání a doporučení z nich plynoucích žadatel v rámci projektu realizoval následující soubor systémových, cílených a prakticky zaměřených kroků k rozvoji lidských zdrojů na MěÚ v Bílovci prostřednictvím těchto modulů:

Systém hodnocení zaměstnanců
Systém hodnocení pracovníků byl vytvořen tak, aby zajistil maximální využití schopností, znalostí a zájmů každého zaměstnance ve prospěch organizace. Hodnocení bylo založeno na naplňování stanovených cílů a požadavků kompetenčních modelů MěÚ v Bílovci.

Osobní rozvoj zaměstnanců
Systém osobního rozvoje zaměstnanců byl navržen tak, aby umožňoval objektivní identifikaci rozvojových potřeb zaměstnanců (na individuální úrovni, stejně tak jako na úrovni celé organizace), vedl k plánování osobního rozvoje zaměstnanců (také jako součást plánování personálních změn v organizaci) a vytvořil podmínky pro implementaci plnění osobního plánu do systému hodnocení zaměstnanců (ten bude řešen jako samostatný modul). Na tento systém navazuje systém vzdělávání pracovníků na MěÚ v Bílovci.

Manažerská akademie – vzdělávání v oblasti moderních metod a nástrojů ŘLZ.
Vedoucí zaměstnanci byli seznámeni s metodami hodnocení zaměstnanců vč. praktických ukázek a nácviků vedení hodnotícího pohovoru a posílení dovednosti klást dobré otázky, které povedou k odhalení potenciálu zaměstnanců.

Implementace kompetenčního přístupu do systému vzdělávání zaměstnanců města Bílovce.
Podrobný vzdělávací program upravený na míru individuálním potřebám jednotlivých zaměstnanců byl nastaven na základě zpracovaného a implementovaného systému hodnocení a osobního rozvoje zaměstnanců města Bílovce v průběhu realizace projektu. Tento podrobný vzdělávací program vycházel ze zpracované koncepce řízení lidských zdrojů.

V rámci této KA byly (v souladu se zjištěními vzešlými z dotazníkového šetření mezi zaměstnanci) realizovány rozvojové programy zaměřené na posílení klíčových kompetencí vedoucích zaměstnanců městského úřadu.

Pro podporu implementace moderních metod ŘLZ do činnosti městského úřadu byla v rámci projektu vytvořena také pozice Specialista personálního rozvoje.

 

KA 4: Podpora odborného rozvoje zaměstnanců města Bílovce v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti

Koncepce ŘLZ na MěÚ Bílovec a detailní zaměření jednotlivých kurzů bylo zpřesněno na základě výstupů detailní analýzy vzdělávacích potřeb a individuálních osobnostních předpokladů a potřeb jednotlivých zaměstnanců v rámci implementovaného systému ŘLZ zaměřeného na proces hodnocení a rozvoje zaměstnanců MěÚ s využitím kompetenčního přístupu (viz KA 3).

Celkem bylo v rámci této KA zapojeno 70 zaměstnanců MěÚ Bílovec, 10 zaměstnanců městské policie a 2 volení zástupci města – uvolnění radní (starosta a místostarostka města), kteří se přímo podílí na řízení města, přičemž v případě všech těchto účastníků se jednalo o podporu převyšující rámec bagatelní podpory.

 

KA 5: Řízení, administrace a publicita projektu

V rámci aktivity byly průběžně po celou dobu realizace projektu zajišťovány činnosti v rámci projektového řízení projektu v souladu s podmínkami a požadavky OPZ, poskytovatele dotace a legislativy EU a ČR:

 • věcné řízení projektu,
 • administrativní řízení a monitoring projektu,
 • zajištění evidence monitorovacích indikátorů,
 • organizační zajištění realizace vzdělávacích aktivit a přípravy strategických a koncepčních dokumentů,
 • realizace zadávacích řízení v projektu,
 • finanční řízení a vedení účetnictví projektu,
 • publicita projektu,
 • celková koordinace projektových aktivit s dalšími činnostmi a postupy žadatele.

Aktivita byla personálně zajišťována projektovým týmem žadatele s přímou zkušeností s projektovým managementem při realizaci projektů spolufinancovaných z EU.