Generel dopravy

ve městě Bílovci

 

Je to komplexní strategický dokument, který usnadní plánování a rozhodování při řešení problematických oblastí v dopravě v Bílovci. Odborní experti ukončili jeho zpracování v prosinci  2018.

Generel dopravy vychází při zhodnocení stávajícího stavu všech druhů dopravy z provedených průzkumů dopravní infrastruktury se zaměřením na dopravně problematická místa a křižovatky a z průzkumů intenzity dopravy. Zahrnuje vytvoření dopravního modelu, identifikaci dopravních závad a návrhy jejich řešení.

V rámci generelu dopravy město získalo nástroj podporující efektivní plánování investičních akcí v oblasti dopravy, zlepšování systému údržby, omezení havárií a prací na inženýrských sítích, omezení střetů dopravních proudů s chodci, cyklisty, zajištění finančních zdrojů na realizaci stanovených cílů, zefektivnění parkování ve městě, zlepšování mobility a dostupnosti, plánování v oblasti cyklodopravy.

Navržená řešení v rámci generelu budou podkladem pro zajištění financování jednotlivých akcí, a to i z jiných než městských financí (úpravy silnic v majetku kraje, příspěvky z rozvojových fondů, fondy Evropské unie atd.).

Na zasedání Zastupitelstva města Bílovce v únoru 2019 byl generel dopravy projednán a schválen.

S jednotlivými částmi generelu dopravy se můžete seznámit na těchto odkazech:

Generel dopravy v Bílovci – analytická část

Generel dopravy v Bílovci – návrhová část