cílové skupiny

První cílovou skupinou projektu je instituce – Město Bílovec – jako celek a 80 zaměstnanců města zařazených do aktivit projektu ve struktuře podrobně popsané ve vytvořené Koncepci řízení lidských zdrojů se zaměřením na proces hodnocení a rozvoje zaměstnanců.

V této skupině je např.:

 • 24 mužů a 56 žen
 • 52 osob na úřednických pozicích
 • 28 osob na neúřednických pozicích
 • 12 vedoucích zaměstnanců
 • 10 zaměstnanců městské policie

Další cílovou skupinou je veřejnost – 7.513 obyvatel žijících na území města Bílovce (stav k 1. 1. 2016). Do této CS zařazujeme také zástupce organizací působících na území města Bílovce (podnikatelé, neziskové organizace a další subjekty s vlivem na rozvoj města – např. Úřad práce apod.).

Veřejnost bude zapojena zejména prostřednictvím:

 • participativního zapojení do přípravy a evaluace Programu rozvoje města Bílovce na období 2018- 2027
 • v rámci realizovaných šetření, fokusních skupin či individuálních hloubkových rozhovorů či účasti v pracovních skupinách (KA 1).
 • participativního zapojení do přípravy a evaluace Generelu dopravy a Generelu veřejného osvětlení (KA 2).
 • „pasivního příjemce“ výsledků vytvořených strategických a koncepčních dokumentů a využívajících přínosů projektu (zvýšení efektivity a transparentnosti fungování veřejné správy ve městě).

A další cílovou skupinou jsou volení zástupci územního samosprávného celku Města Bílovec – 15 zastupitelů města zastupujících celkem 7 politických subjektů vzešlých z komunálních voleb v roce 2014, přičemž tato skupina se dále dělí na:

 • 2 uvolněné členy rady města
 • 3 neuvolněné členy rady města
 • 10 zastupitelů města.