cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit a zefektivnit strategické plánování a řízení ve městě Bílovec a současně zkvalitnit a zefektivnit systém řízení lidských zdrojů na MěÚ Bílovec.

K naplnění tohoto hlavního cíle byly stanoveny tyto dílčí cíle (dále „DC“):

DC 1: Zavést novou pozici Koordinátora strategického plánování a řízení zabývajícího se implementací a podporou systému strategického řízení v rámci chodu města a úřadu.

DC 2: Zvýšit kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti přípravy strategických dokumentů a strategického a projektového řízení u min. 31 zaměstnanců, volených zástupců a zástupců (odborné) veřejnosti (z toho 1 nad rámec bagatelní podpory).

DC 3: Rozšířit povědomí a prostřednictvím dílčích aktivit cílených na veřejnost podpořit co nejširší participaci veřejnosti (obyvatel a subjektů působících na území města) na přípravě a rozhodování o rozvoji města.

DC 4: Identifikovat hlavní směry budoucího rozvoje města Bílovce a zpracovat a implementovat nový PRMB na období 2018 – 2027 reflektující aktuální situaci a rozvojové potřeby města.

DC 5: Prostřednictvím dílčích strategických, koncepční a analytických dokumentů podpořit zefektivnění hospodaření města a zvýšení transparentnosti jeho fungování.

DC 6: Implementovat do fungování MěÚ Bílovec moderní metody řízení lidských zdrojů se zaměřením na proces hodnocení a rozvoje zaměstnanců.

DC 7: Aktualizovat a upravit stávající systém vzdělávání zaměstnanců MěÚ, a to prostřednictvím nastavení systému individuálního hodnocení zaměstnanců s využitím kompetenčního přístupu a zavedením podpůrné odborné pozice Specialisty personálního rozvoje.

DC 8: Zajistit realizaci specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje konkrétních kompetencí celkem 70 zaměstnanců úřadu, 10 zaměstnanců městské policie a 2 volených zástupců podílejících se na řízení města.